(+382 202) 19905

Livada, njiva, voćnjak, pomoćne zgrade

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Ravna Rijeka
Grad:Bijelo Polje
Površina:4402 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Imovina banke
Početna cijena:8673€
KO i broj parcele:Ravna Rijeka, LN 57

Opis

 

Obavještenje

 

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKE


Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u: 

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u listu nepokretnosti br. 57 KO RAVNA RIJEKA, označene kao:

  • katastarska parcela br. 215/4, po načinu korišćenja livada 3 klase, površine 146 m2, potes Prpuće;
  • katastarska parcela br. 216/1, po načinu korišćenja njiva 3 klase, površine 1458 m2, potes Prpuće;
  • katastarska parcela br. 227, po načinu korišćenja voćnjak 2 klase, površine 545 m2, potes Prpuće;
  • pomoćna zgrada, broj zgrade 1, površine 36 m2, koja se nalazi na katastarskoj parcela br. 227;
  • katastarska parcela br. 228, po načinu korišćenja njiva 3 klase, površine 2253 m2, potes Prpuće;pomoćna zgrada, broj zgrade 1, površine 24 m2, koja se nalazi na katastarskoj parceli br.228

Predmetne nepokretnosti se nalaze u Bijelom Polju, u mjestu Ribarevine u blizini magistrale Bijelo Polje- Mojkovac. Parcele br.215/4, 216/1 su odmah do magistrale, dok se ostale nepokretnosti nalaze malo dalje u naselju. Od raskrsnice na Ribarevinama su udaljene oko 300m.


Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat