(+382 202) 19905

Porodična stambena zgrada,šume,livade

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Tomaševo
Grad:Bijelo Polje
Površina:51 m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Medenica T.Radisav
Početna cijena:13449€
KO i broj parcele:Muslići, LN 145

Opis

Obavještenje

Na osnovu čl. 336, 337, 338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko – pravnim odnosima, Hipotekarna banka AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac objavljuje
 

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

koje se nalaze u svojini Medenica T. Radisava , upisane u Listu nepokretnosti broj 145, KO Muslići, Uprave za nekretnine PJ Bijelo Polje i to:

  • katastarska parcela broj 691/2, plan 5, skica 18, potes Vranštica, po načinu korišćenja šume 4. klase, površine 215 m2,
  • katastarska parcela broj 692/2, plan 5, skica 18, potes Vranštica, po načinu korišćenja livada 5. klase, površine 8.154 m2,
  • katastarska parcela broj 694/1, plan 5, skica 18, potes Vranštica, po načinu korišćenja pašnjak 5. klase, površine 389 m2, dvorište površine 500 m2 i porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 51 m2, te
  • porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, spratnosti P, površine 51 m2, sa PD 1, po načinu korišćenja stambeni prostor, spratnosti P površine 51 m2, koja se nalazi na katastarskoj parceli 694/1
  • katastarska parcela broj 696/2, plan 5, skica 18, potes Selakovići, po načinu korišćenja voćnjak 3. klase, površine 695 m2,
  • katastarska parcela broj 705/2, plan 5, skica 18, potes Selakovići, po načinu korišćenja livada 6. klase, površine 1 180 m2,
  • katastarska parcela broj 707/2, plan 5, skica 18, potes Selakovići, po načinu korišćenja šume 4. klase, površine 5.864 m2.

Predmetne nepokretnosti se nalaze u Bijelom Polju, u naselju Tomaševo od kojeg su udaljene oko 1km. Do nepokretnosti se dolazi tako što se u mjestu Slijepač Most sa magistrale skrene na lokalni asfaltni put koji prolazi kroz Tomaševo, Pavino Polje i ide ka Pljevljima. Radi se o blago nagnutom terenu, sa livadama,pašnjacima i šumom.


Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat