(+382 202) 19905

Stambena zgrada, njiva

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Lješnica
Grad:Bijelo Polje
Površina:75 m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
Početna cijena:6316€
KO i broj parcele:Lješnica, LN 45

Opis

Obavještenje

 

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKENepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su:
u listu nepokretnosti br. 45 KO Lješnica, PJ Bijelo Polje, označene kao: katastarska parcela br. 1184, potes Golubača, njiva 6 klase, površine 591 m2; katastarska parcela br. 1185, potes Golubača, livada 6 klase, površine 3.760 m2, dvorište, površine 500 m2, porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 75 m2 i pomoćna zgrada, broj zgrade 2, površine 20 m2; porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, spratnost P, površine 75 m2, sa PD1, koji po načinu korišćenja predstavlja stambeni prostor, spratnosti P, površine 75 m2, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 1185; pomoćna zgrada, broj zgrade 2, spratnosti P, površine 20 m2, koja se nalazi na katastarskoj parceli br. 1185

Predmetne nepokretnosti se nalaze u Bijelom Polju, u naselju Lješnica. Lokacija je na oko 5km udaljena od grada i nalazi se uz lokalni asfaltni put koji prolazi kroz naselje.

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat