(+382 202) 19905

Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:III sandžačke brigade
Grad:Bijelo Polje
Površina:51 m2
Sprat:P1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:imovina banke
Početna cijena:24400€
KO i broj parcele:Bijelo Polje, LN 3029

Opis

Obavještenje
 

                 O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

upisana u Listu nepokretnosti broj 3029, KO Bijelo Polje, Uprave za nekretnine PJ Bijelo Polje i to:
• stambeni prostor, broj zgrade 3, PD 32, spratnosti P1, površine 51 m2 koji se nalazi na katastarskoj parceli 1156/1.

Predmetna nepokretnost se nalazi u Bijelom Polju, u zgradi Solidarnosti, neposredno u centru grada.


Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat