(+382 202) 19905

Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Žrtava Fašizma,Dubovica,Budva
Grad:Budva
Površina:64m2
Sprat:P4
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:P2
Vlasništvo:“Podgorica Gradnja” D.O.O. Podgorica
Početna cijena:78019€
KO i broj parcele:KO Budva, LN 1048

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnost koja je predmet prodaje upisana je u:

Listu nepokretnosti br.1048 KO Budva, i evidentiranoj kao: Katastarska parcela br.1637, broj zgrade 19, PD23, način korišćenja: stambeni prostor, površine 64m2, spratnost: P4, vlasništvo “Podgorica Gradnja” D.O.O. Podgorica, u obimu prava svojine 1/1.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat