(+382 202) 19905

Kuća i zgrada, šuma, pašnjak

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Lepenac
Grad:Mojkovac
Površina:20 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Pejović Vukman
Početna cijena:10613€
KO i broj parcele:Lepenac, PL 207

Opis

Na osnovu čl. 336,337,338,341,342,344 i 345 Zakona o svojinsko pravnim odnosima, Hipotekarna banka AD podgorica, kao hipotekarni povjerilac objavljuje

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Koje se nalaze u svojini hipotekarnog dužnika Pejović Vukmana iz Mojkovca, upisanih u Posjedovnom listu broj 207 KO Lepenac, PJ Mojkovac, i to:

  • katastarska parcela blok 15, broj 1, podbroj 3, RB 6, šuma 3. klase, površine 9 500 m2,
  • katastarska parcela blok 15, broj 1, podbroj 3, RB 1, njiva 7. klase, površine 2 000 m2.,
  • katastarska parcela blok 15, broj 1, podbroj 3, RB 2, livada 7. klase, površine 2 000 m2,
  • katastarska parcela blok 15, broj 1, podbroj 3, RB 3, kuća i zgrada, površine 20 m2,
  • katastarska parcela blok 15, broj 1, podbroj 3, RB 4, pašnjak 5. klase, površine 2 500 m2,
  • katastarska parcela blok 15, broj 1, podbroj 3, RB 5, dvorište, površine 60 m2.

Nepokretnosti se nalaze na magistralnom putu Bijelo Polje-Podgorica,u mjestu Lepenac.Udaljene su cca.500 m od magistrale.
Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat