(+382 202) 19905

Kuća,zgrada,dvorište

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Rudnice bb
Grad:Mojkovac
Površina:100 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Svojina banke
Početna cijena:6276€
KO i broj parcele:Bjelojevići, PL 231

Opis

Obavještenje

 

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKE

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su:
U posjedovnom listu br. 231 KO Bjelojevići PJ Mojkovac, označene kao parcela blok 12, broj 2, podbroj 2, RB 1, potes Brskovo, po kulturi dvorište, površine 246 m2 i parcela blok 12, broj 2, podbroj 2, RB 2, potes Brskovo, po kulturi kuća i zgrada, površine 100 m2

Nepokretnosti se nalaze u naselju Rudnice.Od centra grada su udaljene cca.2 km.

 

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat