(+382 202) 19905

Livada,kuća i zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Podbišće
Grad:Mojkovac
Površina:55 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Radović D.Aleksa
Početna cijena:10386€
KO i broj parcele:Podbišće, LN 149

Opis

Obavještenje

Na osnovu čl. 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko – pravnim odnosima, Hipotekarna banka AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac objavljuje
 

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

koje se nalaze u svojini Radović D. Alekse iz Mojkovca, upisane u posjedovnom listu br. 149 KO Podbišće, PJ Mojkovac, i to:

  • katastarska parcela broj 203, plan 002, skica 004, potes Grotulja, po kulturi livada 5.klase površine 93 m2, dvorište površine 500 m2, kuća i zgrada, RB 1, površine 55 m2, kao i svi objekti koje se nalaze na istom posjedovnom listu br. 303, KO Podbišće, PJ Mojkovac i to: katastarska parcela broj 210, podbroj 2, plan 002, skica 004, potes Grotulja, po kulturi šuma 3. klase površine 450 m2. 
  • Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

    Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Podbišće na ulazu u Mojkovac. Od magistrale su udaljene oko 100m.  

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat