(+382 202) 19905

Porodična stambena zgrada,dvorište

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Gornja Polja
Grad:Mojkovac
Površina:64 m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Đurić R.Milinko
Početna cijena:5517€
KO i broj parcele:Gornja Polja , LN 448

Opis

Obavještenje

Na osnovu čl. 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko – pravnim odnosima, Hipotekarna banka AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac objavljuje
 

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

koje se nalaze u svojini Đurić R. Milinka, upisane u LN br. 448 KO Gornja Polja PJ Mojkovac, i to:

  • parcela broj 534/4, potes Babićo Polje, ukupne površine 243 m2, koja po načinu korišćenja predstavlja dvorište površine 170 m2 i porodičnu stambenu zgradu, broj zgrade 1, površine 64,
  • porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, spratnost P, ukupne površine 64 m2 sa PD1, po načinu korišćenja stambeni prostor, spratnosti P, površine 55m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 534/4
  • Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

    Nepokretnosti se nalaze u blizini glavnog magistralnog puta Mojkovac-Žabljak u mjestu Gornja Polja. Nepokretnosti su udaljene od grada oko 3km.

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat