(+382 202) 19905

Šuma,pašnjak,livada,porodična stambena zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Gostilovina
Grad:Mojkovac
Površina:64 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Filipović T.Novo
Početna cijena:5200€
KO i broj parcele:Gostilovina, LN 199

Opis

Obavještenje

Na osnovu čl. 336, 337, 338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko – pravnim odnosima, Hipotekarna banka AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

koje se nalaze u svojini Filipović T. Nova iz Bijelog Polja, upisane u Listu nepokretnosti 199, KO Gostilovina, PJ Mojkovac, i to:

  • parcela br. 980, potes Šćepanov Laz, po načinu korišćenja šuma 5.klase površine 4193 m2,
  • parcela br 981, potes Šćepanov Laz, po načinu korišćenja pašnjak 5.klase površine 1647m2,
  • parcela br.982, potes Šćepanov Laz, po načinu korišćenja livada 7 klase, površine 1733 m2 i porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 64 m2,
  • porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, spratnost P, površine 64 m2 u osnovi sa: PD 1, po načinu korišćenja stambeni prostor, spratnost P, površine 52 m2, koja se nalazi na kat. parceli broj 982.
Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Predmetne nepokretnosti se nalaze u Mojkovcu, u naselju Gostilovina. Lokacija je na oko 11km udaljena od grada i nalazi se u blizini lokalnog asfaltnog puta koji prolazi kroz naselje.

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat