(+382 202) 19905

Porodična stambena zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Mokra Njiva
Grad:Niksic
Površina:81 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Višnjić Obren
Početna cijena:27015€
KO i broj parcele:Mokra Njiva, LN 51

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima HIPOTEKARNA BANKA AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su:

U listu nepokretnosti br. 51 KO Mokra Njiva, označene kao katastarska parcela br. 1340/1, način korišćenja krš, kamenjar, površine 5 m2, katastarska parcela br. 1340/1, zemljište pod objektom br. 1 - porodičnom stambenom zgradom, površine 81 m2, katastarska parcela br. 1340/1, način korišćenja dvorište, površine 5oo m2, katastarska parcela br. 1340/1, zemljište pod objektom br. 2 – pomoćna zgrada, površine 30 m2, katastarska parcela br. 1341/1, način korišćenja njiva 3. klase, površine 195 m2, zgrade br. 1 - porodične stambene zgrade, površine 81 m2 i zgrade br. 2 - pomoćnog objekta, površine 30 m2, oba na katastarskoj parceli br. 1340/1, sve navedeno na potesu Grebice, vlasništvo Višnjić Obrena, u obimu prava 1/1.

Nepokretnosti su udaljene oko 5 km od centra grada.
Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat