(+382 202) 19905

Porodična stambena zgrada,njiva

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Martinoviće
Grad:Plav
Površina:150m2
Sprat:pd1,pd2,pd3,pd4
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Balidemaj Sadri
Početna cijena:271740€
KO i broj parcele:LN br.30 KO MARTINOVIĆE I

Opis

Shodno odredbama članova 336, 337, 338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA “ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su:

U Listu nepokretnosti br.30  KO MARTINOVIĆE I, označene kao  kat. parcela br.39, plan 2, skica 28, mjesto zvano SMAJLJOVA GROPA, njiva 3. Klase, površine 3712m2; kat. parcela br.39, plan 2, skica 28, mjesto zvano SMAJLJOVA GROPA, dvorište, površine 500m2; kat. parcela br.39, broj zgrade 1, plan 2, skica 28, mjesto zvano SMAJLJOVA GROPA, porodična stambena zgrada, površine 150m2, sa upisanim podacima o objektima i posebnim djelovima objekata u „V“ listu: poslovni prostor, sobnost: 1, PD1, prva etaža podruma, površine 36m2, stambeni prostor, sobnost: 1, PD2, prizemlje, površine 126m2, stambeni prostor, sobnost: 8, PD3, prvi sprat, površine 126m2, stambeni prostor, sobnost: 5, PD4, potkrovlje-mansarda, površine 126m2, vlasništvo Balidemaj Sadrija, u obimu prava 1/1.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat