(+382 202) 19905

Poslovni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Vasa Raičkovića br.14
Grad:Podgorica
Površina:70m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T2
Vlasništvo:Miranović Marina
Početna cijena:81000€
KO i broj parcele:LN 1001, KO Podgorica I

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnost koje su predmet prodaje upisane su u:
 
Listu nepokretnosti br. 1001 KO Podgorica I označene na:

  • Poslovni prostor u vanprivredi PD1, površine 70 m2, koji se nalazi u prizemlju stambeno-poslovne zgrade broj 1, na kat.parceli br. 1214, podbroj 2, u vlasništvu Miranović Marine u obimu prava svojine 1/1.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat