(+382 202) 19905

Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Serdara Jola Piletića br.31
Grad:Podgorica
Površina:66 m2
Sprat:PN
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T2
Vlasništvo:Radonjić Srđan
Početna cijena:85500€
KO i broj parcele:LN 4464, KO Podgorica I

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnost koje su predmet prodaje upisane su u:

Listu nepokretnosti br 4464 KO Podgorica I  označene na:

  • katastarskoj parceli br.102/2, kao zgrada br.1, redni broj 1., stambeni prostor PD17, spratnosti PN, površine 66m2, u vlasništvu Radonjić Srđana, u obimu prava svojine 1/1.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat