(+382 202) 19905

Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Ruska kula I
Grad:Podgorica
Površina:74m2
Sprat:P9
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Imovina banke
Početna cijena:57556€
KO i broj parcele:LN 1061 KO Podgorica I

Opis

 Obavještenje 

                                  O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKE

Nepokretnost koje su predmet prodaje upisane su:

U Listu nepokretnosti br.1061 KO Podgorica I, označene kao Nepokretnost na kat.parceli broj 1146/11, broj zgrade 1, stambeni prostor, PD82, spratnost P9, površine 74m2

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat