(+382 202) 19905

Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Kralja Nikole
Grad:Podgorica
Površina:175m2
Sprat:P4
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:P2
Vlasništvo:Martinović Mitar
Početna cijena:289500€
KO i broj parcele:KO Podgorica III, LN 7053,PD 164, PD 165

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnost koje su predmet prodaje upisane su:

u Listu nepokretnosti br.7053, KO Podgorica III, kat. parcela br.212/2, kao:

broj zgrade 1, stambeni prostor, PD164, četvrti sprat, površine 125m2,

broj zgrade 1, stambeni prostor, PD165, četvrti sprat, površine 50m2,

sve sa pravom svojine u obimu prava od 1/1 na ime Martinović Mitra

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat