(+382 202) 19905

Stambeno-poslovne zgrade

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Donji Kokoti
Grad:Podgorica
Površina:587m2
Sprat:P1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Imovina banke
Početna cijena:372748€
KO i broj parcele:LN 391 KO Donji Kokoti

Opis


Obavještenje

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI 


nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su:

U Listu nepokretnosti br. 391,  KO: Donji Kokoti u „A“ listu označene kao: kat.parcela broj 205/1, plan 5, skica13,14, potes Donji Kokoti, po načinu korišćenja pašnjak 4. klase, osnov sticanja kupovina, površine 2656 m2; kat.parcela broj 205/1, broj zgrade 1, plan 5, skica 13,14, potes Donji Kokoti, po načinu korišćenja stembeno-poslovne zgrade, osnov sticanja kupovina, površine 318 m2; kat.parcela broj 205/1, broj zgrade 2, plan 5, skica 13,14, potes Donji Kokoti, po načinu korišćenja pomoćna zgrada, osnov sticanja kupovina, površine 179 m2; kat.parcela broj 205/1, broj zgrade 3, plan 5, skica 13,14, potes Donji Kokoti, po načinu korišćenja pomoćna zgrada, površine 90 m2, u „V“ listu označene kao: stambeno-poslovne zgrade, osnov sticanja građenje, spratnost P1, površine 318 m2, broj zgrade 1, sagrađena na kat.parceli 205/1; poslovni prostor u vanprivredi, osnov sticanja građenje, PD1, spratnost P, površine 274 m2, broj zgrade 1, sagrađena na kat.parcei 205/1; stambeni prostor, osnov sticanja građenje, PD2, spratnost P1, površine 163 m2, broj zgrade 1, sagrađena na kat.parceli broj 205/1; pomoćna zgrada, osnov sticanja građenje, spratnost P, površine 179 m2, broj zgrade 2, sagrađena na kat.parceli broj 205/1; pomoćna zgrada, osnov sticanja građenje, spratnost P, površine 90m2, broj zgrade 3, sagrađena na kat.parceli broj 205/1.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat