(+382 202) 19905

Obavještenja

Sortirajte po: Najnovije | Najčitanije
subota, 27. maj 2017.

Obavještenje - Skupština akcionara

Na osnovu čl. 31. i 41. tač. 1. Statuta Hipotekarne banke AD Podgorica, u skladu sa čl. 36. (6) Zakona o privrednim društvima („Sl. list RCG“ br. 06/02, „Sl. list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju XIX redovne sjednice Skupštine akcionara Hipotekarne banke AD Podgorica br. 02-6589/2 od 25.05.2017. godine, objavljuje se sledeće:
Facebook
Kako da nas pronađete
Pronađite filijalu ili bankomat