Poslovni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Topolica 2-objekat D 12
Grad:Bar
Površina:28 m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:PRAGMA DOO BAR
Početna cijena:50400€
KO i broj parcele:Novi Bar, LN 2682

Opis

 

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:  

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su: u listu nepokretnosti br. 2682 KO Novi Bar, PJ Bar označena kao poslovni prostor u vanprivredi, broj zgrade 1, PD 65, spratnost P, površine 28 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 5709/24, vlasništvo „PRAGMA“ doo Bar.

Poslovni prostor se nalazi na Topolici 2 u Baru.Sastavljen je od poslovnog dijela,kuhinjske niše i WC-a.
Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.


Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700 -079 i 077/700-051