Livada,šuma

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Nedakusi
Grad:Bijelo Polje
Površina:3794 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
Početna cijena:4705€
KO i broj parcele:Nedakusi, LN 845

Opis

 

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Posjedovnom listu br. 845  KO Nedakuse -PJ Bijelo Polje, označene kao:

  • katastarska parcela br. 299/1, način korišćenja livada 6 klase, potess Joće, površine 631 m2,
  • katastarska parcela br. 300/5, način korišćenja šume 4 klase, površine, potes Joće, površine 3.163 m2,svojina banke
Nepokretnosti se nalaze u naselju Nedakuse, udaljene su 5 km od centra Bijelog Polja.

Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.