Livada, šuma, pašnjak, pomoćna zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Lijeska
Grad:Bijelo Polje
Površina:61373 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:Lijeska, LN 52

Opis

 

 Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 52  KO Lijeska – PJ Bijelo Polje, označene kao:

 • katastarska parcela br. 1302, po načinu korišćenja livada 8 klase, potes Šljemena, površine 22403 m2,
 • katastarska parcela br. 1302, pomoćna zgrada, objekat br. 1, površine 21 m2, potes Šljemena,
 • katastarska parcela br. 1302, pomoćna zgrada, objekat br. 2, površine 33 m2, potes Šljemena,
 • katastarska parcela br. 1302, pomoćna zgrada, objekat br. 3, površine 25 m2, potes Šljemena;
 • katastarska parcela br. 1303, šuma 4 klase, površine 870 m2,potes Šljemena;
 • katastarska parcela br. 1304, njiva 8 klase, površine 690 m2,potes Šljemena;
 • katastarska parcela br. 1305, šuma 3 klase, površine 9200 m2, potes Šljemena;
 • katastarska parcela br. 1316/2, pašnjak 5 klase, površine 980 m2, potes Šljemena;
 • katastarska parcela br. 1317/2, šuma 4 klase, površine 436 m2, potes Šljemena;
 • katastarska parcela br. 1327/2, šuma 3 klase, površine 4958 m2, potes Šljemena;
 • katastarska parcela br. 1328, šuma 4 klase, površine 2972 m2, potes Šljemena;
 • katastarska parcela br. 1329, njiva 8 klase, površine 1001 m2, potes Šljemena;
 • katastarska parcela br. 1330, livada 8 klase, površine 17863 m2, potes Šljemena,
 • sve upisano u „A“ list lista nepokretnosti
 • na katastarskoj parceli br. 1302, zgrada br. 1, pomoćna zgrada, površine 21 m2;
 • na katastarskoj parceli br. 1302, zgrada br. 2, pomoćna zgrada, površine 33 m2;
 • na katastarskoj parceli br. 1302, zgrada br. 3, pomoćna zgrada, površine 25 m2, sve upisano u „V“ list lista nepokretnosti 
Do imanja se dolazi tako što se od Slijepač mosta dodje do Tomaševa,a onda uskim makadamskim putem se stiže do imanja.Imanje se koristi ljeti za ispašu stoke.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051