Njiva, kuća, zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Pećarska
Grad:Bijelo Polje
Površina:20 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Nedović Dragomir
Početna cijena:6930€
KO i broj parcele:Pećarska, PL 3

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

 Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su:

u Posjedovnom listu br. 3 KO Pećarska, PJ Bijelo Polje, označene kao katastarska parcela blok 21, broj 72, RB3, potes Velika njiva, po kulturi njiva 7 klase, površine 10 000 m2; katastarska parcela blok 21, broj 72, RB4, potes Velika njiva, kuća i zgrada, površine 20 m2, kao i objekat koji se nalazi na njoj; katastarska parcela blok 21, RB 5, potes Velika njiva, po kulturi pašnjak 8 klase, površine 2800 m2; katastarska parcela blok 21, RB 1, potes Velika njiva, po kulturi livada 7 klase, površine 2000 m2 i katastarska parcela blok 21, RB 2, potes Velika njiva, po kulturi dvorište, površine 280 m2, posjednika Nedović Dragomira, u obimu prava 1/1.

Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Pećarska. Do nepokretnosti se dolazi tako što se sa magistralnog puta Bijelo Polje- Prijepolje u mjestu Bistrica koja je od grada udaljena oko 8km, skrene na lokalni put dužine oko 4km. Od toga asfaltirano je oko 3km, dok je 1km makadam.Radi se o strmom terenu, sa pašnjacima, livadama, voćnjacima i njivama. Kvalitet livada je dosta dobar.  
Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

 

 

 

Fotografije

Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.