Pašnjak, šume

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Bojišta
Grad:Bijelo Polje
Površina:31988 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Svojina banke
KO i broj parcele:Bojišta, LN 181

Opis

 

 Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 181  KO Bojišta-PJ Bijelo Polje, označene kao:

 • katastarska parcela br. 871, način korišćenja pašnjak 5 klase, površine 469 m2,
 • katastarska parcela br. 872, način korišćenja šume 4 klase, površine 9986 m2,
 • katastarska parcela br. 873, način korišćenja šume 4 klase, površine 1141 m2,
 • katastarska parcela br. 874, način korišćenja voćnjak 3 klase, površine 3645 m2,
 • katastarska parcela br. 875, način korišćenja livada 6 klase, površine 12.937 m2,
 • katastarska parcela br. 876, način korišćenja šume 4 klase, površine 761 m2,
 • katastarska parcela br. 885, način korišćenja voćnjak 3 klase, površine 2113 m2,
 • katastarska parcela br. 885, način korišćenja pomoćna zgrada, površine 25 m2, sa objektom br. 1 – pomoćna zgrada, površine 25 m2;
 • katastarska parcela br. 886, način korišćenja livada 6 klase, površine 744 m2,
 • katastarska parcela br. 886, način korišćenja pomoćna zgrada, površine 37 m2, sa objektom br. 1- pomoćnom zgradom, površinom 37 m2 i
 • katastarska parcela br. 898, način korišćenja pašnjak 5 klase, površine 140 m2, potes Toševina

  Predmetne nepokretnosti se nalaze u selu Bojišta, do kojih se dolazi tako što se u blizini mjesta Slijepač Most, sa magistralnog puta Mojkovac- Ribarevine skrene na lokalni makadamski put dužine oko 3km. Radi se o zaklonjenom selu u kojem ima dosta lijepog terena(livada, pašnjak i šuma).

Fotografije

Image
Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.