Apartman

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Podličak
Grad:Budva
Površina:30m2
Sprat:P2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T2
Vlasništvo:Ramusović Selma
Početna cijena:30990€
KO i broj parcele:LN br.946, kat.parcela br.689

Opis

Na osnovu članova 154 do 198 ZIO, „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

                               OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnost koja je predmet prodaje upisana je u:

LN br. 946 KO Sveti Stefan, PJ Budva na kat. parceli br.689, podbroj 1, broj zgrade 2, apartman PD 28, na drugom spratu, površine 30m2, u svojini Ramusović Selme.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.