Pašnjak,livada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Tudorovići
Grad:Budva
Površina:1025 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Imovina banke
Početna cijena:25113€
KO i broj parcele:Tudorovići, LN 384

Opis

 

Obavještenje

 

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U SVOJINI BANKE


Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u: 

 

  • Listu nepokretnosti br. 384 KO Tudorovići, označene kao katastarska parcela br. 1549, pašnjak treće klase, potes „Pod kuće“, površine 418 m2 i katastarska parcela br. 1587, livada 5. Klase, potes „Pod kuće“, površine 607 m2.Zemljište čini dvije urbanističke parcele, na kojima je predvidjena izgradnja dva individualna stambena objekta, spratnosti po S+P+1.
Predmetne parcele su u blagom padu,orijentisane ka moru.Nalaze se na udaljenosti od 2,35 km od Svetog Stefana.
Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Image
Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.