Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Pržno
Grad:Budva
Površina:345m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T2
Vlasništvo:Mitrović Milan
Početna cijena:423000€
KO i broj parcele:KO Sv.Stefan LN br. 244, kat.parcela 744

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnost koje su predmet prodaje upisane su u:

 Listu nepokretnosti br.244 KO Sveti Stefan, označene kao:

Nepokretnosti na:

  • katastarskoj parceli br.744, potes Pržno, način korišćenja: Dvorište, površine 316m2, sa pravom korišćenja u obimu prava 1/1 na ime pokojnog Mitrović Milana -sadašnji korisnik Mitrović Vuksan.
  • katastarskoj parceli br.744, potes Pržno, način korišćenja: Porodična stambena zgrada, površine u osnovi 128m2, i ukupne površine 345m2, sa pravom svojine u obimu prava 1/1 na ime pokojnog Mitrović Milana -sadašnji korisnik Mitrović Vuksan.

     

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.