Pašnjak, vikendica

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Ljubotinj
Grad:Cetinje
Površina:40 m2
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Jovetić Mirjana
KO i broj parcele:LN 65 KO Ljubotinj, PJ Cetinje

Opis

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 65 KO Ljubotinj II, PJ Cetinje, označene kao:
katastarska parcela br. 454, površine 916 m2, pašnjak 3.klase, površine 376 m2, dvorište površine 500 m2, vikendica, broj zgrade 1, površine 40 m2, kat.parcela 455, pašnjak 3.klase površine 514 m2, kat.parcela 539, pašnjak 4.klase, površine 698 m2, u svojini Mirjane Jovetić u obimu prava 1/1

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051