Porodična stambena zgrada,vinograd,dvorište

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Žabljak Crnojevića
Grad:Cetinje
Površina:125 m2
Sprat:P i PD1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Vukčević Dragan
Početna cijena:43500€
KO i broj parcele:LN br.241 KO Žabljak, PJ Cetinje

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

 Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su:

U Listu nepokretnosti br.241 KO Žabljak, PJ Cetinje označene kao nepokretnost na katastarskoj parceli br.78, skica 11, potes: Polje Alkovina, način korišćenja: njiva 6. klase, površine 300m2, nepokretnost na katastarskoj parceli br.79, skica 11, potes: Polje Alkovina, način korišćenja: vinograd 3. klase, površine 895m2, nepokretnost na katastarskoj parceli br.80 skica 11, potes: Polje Alkovina, način korišćenja: livada 5. klase, površine 2104m2, nepokretnost na katastarskoj parceli br.170: zgrada br.1, skica 11, potes: Žabljak, način korišćenja:  Porodična stambena zgrada, površine 125m2, sa PD-ovima: PD1, nestambeni prostor, sobnost: 2 sobe, spratnost: P, površine 90m2, PD2, stambeni prostor, sobnost: 3 sobe, spratnost: P1, površine 100m2 PD3, stambeni prostor, sobnost: 3 sobe, spratnost: P2, površine 100m2; dvorište, skica 11, potes: Žabljak, povrđine 305m2, nepokretnost na katastarskoj parceli br.171: zgrada br.1, skica 11, potes: Žabljak, način korišćenja: Porodićna stambena zgrada, površine 64m2, da PD-om: PD1, stambeni prostor, sobnost: 2 sobe, spratnost P, površine 76m2; zgrada br.2, skica 11, potes: Žabljak, način korišćenja: Pomoćna zgrada, površine 33m2,sa PD-om: PD1, nestambeni prostor, sobnost 1 soba, spratnost: P, površine20m2; dvorište, skica 11, potes: Žabljak, površina 89m2, nepokretnost na katastarskoj parceli br.398, skica 6, potes: Pašina lokva, način korišćenja: livada 6. klase, površine 4457m2, vlasništvo Vukčevič Dragana, u obimu prava 1/1.

Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.