Porodična stambena zgrada,voćnjak

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:ul. Baja Pivljanina
Grad:Cetinje
Površina:75 m2
Sprat:PD1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Roganović Biljana
KO i broj parcele:LN 1605 KO Cetinje

Opis

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 1605 KO Cetinje, PJ Cetinje, označene kao:
katastarska parcela br. 2544, porodična stambena zgrada površine 100 m2 u osnovi, dvorište površine 303 m2 i u porodičnoj stambenoj zgradi, stambeni prostor PD1, površine 75 m2, u svojini Roganović Biljane, u obimu prava 1/1.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051