Kuća,dvorište,livada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Bkelojevići
Grad:Mojkovac
Površina:64 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Vlahović Milića Milosav
Početna cijena:28320€
KO i broj parcele:Bjelojevići, PL 223

Opis

Obavještenje

Na osnovu čl. 336, 337, 338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko – pravnim odnosima, Hipotekarna banka AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

koje se nalaze u svojini Vlahović Milića Milosava iz Mojkovca, upisane u Posjedovnom listu broj 223 Bjelojevići, PJ Mojkovac, i to:

  • katastarska parcela blok 13, broj 9, podbroj 1, RB 6, potes Rudnica, po kulturi kuća i zgrada površine 60 m2;
  • katastarska parcela blok 13, broj 9, podbroj 1, RB 7, potes Rudnica, po kulturi dvorište površine 140 m2;
  • katastarska parcela blok 13, broj 9, podbroj 1, RB 8, potes Rudnica, po kulturi livada 7. klase površine 13 800 m2;
  • katastarska parcela blok 13, broj 9, podbroj 1, RB 10, potes Rudnica, po kulturi pašnjak 6. klase površine 11 200 m2;
  • katastarska parcela blok 13, broj 9, podbroj 1, RB 11, potes Rudnica, po kulturi šuma 4. klase površine 4 800 m2.
  • Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.
    Do nepokretnosti se dolazi tako što se sa glavnog puta poslije nekadašnjeg rudnika,nakon 500 m,skrene i lokalnim putem dužine oko 150 m dolazi do imanja.Imanje je udaljeno od grada oko 3 km.

Fotografije

Image
Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.