Kuća,dvorište,livada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Gornja Polja
Grad:Mojkovac
Površina:105 m2
Sprat:P, PD1,PD2,PD3
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Imovina banke
Početna cijena:17293€
KO i broj parcele:Gornja Polja,LN 391

Opis

 

Obavještenje 

O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u listu nepokretnosti br. 391 KO GORNJA POLJA, označene kao: Katastarska parcela broj 377/2, Babića Polje, livada 3 klase, površine 178m2; Katastarska parcela broj 377/2 , Babića Polje, dvorište površine 500m2; Katastarska parcela broj 377/2, broj zgrade 1, porodična stambena zgrada, godina izgradnje 1986., površine 105m2, u sklopu koje se nalazi stambeni prostor PD1, spratnost P, površina 85m2, stambeni prostor; PD2, spratnost P1, površina 85m2, stambeni prostor; PD3, spratnost P2, površina 85m2, stambeni proctor; Katastarska parcela broj 377/2, broj zgrade 2, pomoćna zgrada, površine 55m2, u sklopu koje se nalazi stambeni prostor PD1, spratnost PN, površina 44m2; PD2 garaža kao dio zgrade, spratnost P, površina 32m2; PD3 nestambeni prostor, spratnost P, površine 12m2.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700-079 i 077/700-051