Stambeni prostor

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Nika Miljanića
Grad:Niksic
Površina:174m2
Sprat:P2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Andrić MIlan
Početna cijena:90354€
KO i broj parcele:Nikšić, LN 913

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

 Nepokretnost koja je predmet prodaje upisana je u list nepokretnosti br. 913 KO Nikšić, označena kao stambeni prostor, broj zgrade 1, PD 141, spratnost P2, površine 174 m2, koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 1564, svojina Andrić Milana.

Predmetna nepokretnost se nalazi u samom centru Nikšića,preko puta hotela Onogošt,na odličnoj lokaciji.
Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.