Stambeni prostori

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:X ulica br.12
Grad:Petrovac
Površina:60 + 154
Sprat:P1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T1
Vlasništvo:Marko Ćalasan
KO i broj parcele:LN br.619 KO Petrovac, PJ Budva

Opis

Predmet prodaje su nepokretnosti upisane u LN 619 KO Petrovac, PJ Budva i to:

1.       Stambeni prostor PD 9, spratnosti P1, površine 60 m2 

2.       Stambeni prostor PD 27, spratnosti P1, površine 154 m2

 

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051.