Stambeni prostori

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:X ulica br.12
Grad:Petrovac
Površina:154
Sprat:P1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T1
Vlasništvo:Marko Ćalasan
KO i broj parcele:LN br.619 KO Petrovac, PJ Budva

Opis

Predmet prodaje su nepokretnosti upisane u LN 619 KO Petrovac, PJ Budva i to:


1.       Stambeni prostor PD 27, spratnosti P1, površine 154 m2

 

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.