Pašnjak,livada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Donji Kokoti
Grad:Podgorica
Površina:3245m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Imovina banke
Početna cijena:123959€
KO i broj parcele:KO Donji Kokoti, LN 524

Opis

Na osnovu članova 336, 337,338,341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima „HIPOTEKARNA BANKA“ AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

            OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

      Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u: 

Listu nepokretnosti br.524, KO Donji Kokoti, kao:

kat. parcela 206, plan 5, skica 14, potes Donji Kokoti, po načinu korišćenja: pašnjak 4. klase, površine 756m2

 kat. parcela 207, plan 5, skica 14, potes Donji Kokoti, po načinu korišćenja: livada 5. klase, površine 2489m2

Napomena

Napomena: Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051