Porodična stambena zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:ulica Jozefa Bajze
Grad:Podgorica
Površina:140 m2
Sprat:SU, P, P1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T1
Vlasništvo:Raičević Zoran
KO i broj parcele:LN 3219 KO Tološi, PJ Podgorica

Opis

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 3219 KO Tološi, PJ Podgorica, označene kao:
katastarska parcela br. 3204/2, skica 25140, potes: Razboji, po načinu korišćenja: dvorište,  površine 500 m2, livada 2.klase, površine 640m2 i porodične stambene zgrade, površine 140 m2, koja se sastoji od prve etaže podruma, površine 36 m2, prizemlja, površine 114 m2 i potkrovlja - mansarde, površine 70 m2.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051