Poslovni prostori

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Vasa Raičkovića bb
Grad:Podgorica
Površina:46 + 54 +14 + 14
Sprat:1P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T1
Vlasništvo:Vukotić Ivan
KO i broj parcele:LN 1170 KO Podgorica I, PJ POdgorica

Opis

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su: u LN 1170 KO Podgorica I, PJ Podgorica to:

poslovni prostor PD 8, spratnosti 1P, površine 46m2,
poslovni prostor PD 10, spratnosti 1P, površine 54m2,
poslovni prostor PD 11, spratnosti 1P, povrršine 14m2,
poslovni prostor PD 12, spratnosti 1P, povrršine 14m2, u svojini Vukotić Ivana

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti kontaktiranjem ovlašćenog lica putem telefona 077/700 -245 i 077/700-051