Zemljište

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Rogami bb
Grad:Podgorica
Površina:18.598 + 15
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T1
Vlasništvo:Đurović Dalibor
KO i broj parcele:LN 523 KO Rogami, PJ Podgorica

Opis

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 523 KO Rogami, PJ Podgorica, označene kao:
Zemljište površine 18.598 m2 i pomoćni objekat površine 15 m2, u svojini Đurović Dalibora u obimu prava 1/1

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051