zemljište, pomoćne zgrade

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Partizanski put bb
Grad:Podgorica
Površina:806m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T1
Vlasništvo:vlasništvo banke
KO i broj parcele:LN 2933, KO Tološi

Opis

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti broj 2933 KO Tološi, PJ Podgorica i to:

- Katatstarska parcela 251 KO Tološi ukupne površine 806m2 i na njoj:
- Pomoćna zgrada br.1, površine u osnovi 119m2;
- Pomoćna zgrada br.2, površine u osnovi 63m2;
- Pomoćna zgrada br.3, površine u osnovi 112m2;
- Katatstarska parcela 255/5 KO Tološi ukupne površine 42m2;

Predmetna nekretnina nalazi se u prigradskom naselju Tološi u jugozapadnom dijelu grada Podgorice.

Nalazi se u ulici Partizanski put, koja se još naziva i put ka Marezi.

Po gradskom zoniranju predmetna nekretnina spada u IV gradsku zonu.

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.