Zemljište, pomoćne zgrade, objekat u izgradnji

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Rogami bb
Grad:Podgorica
Površina:22.859 + 653 + 19 + 125 + 506
Sprat:P
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:T1
Vlasništvo:Đurović Dalibor i Đurović Stanislava
KO i broj parcele:LN 43 KO Rogami, PJ Podgorica

Opis

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 43 KO Rogami, PJ Podgorica, označene kao:
zemljište površine 22.859 m2,
pomoćna zgrada površine 653 m2,
pomoćna zgrada površine 19 m2,
pomoćna zgrada površine 125 m2,
objekat u izgradnji, površine 506 m2,
u svojini Đurović Dalibora u obimu prava 1/2 i Đurović Stanislave u obimu prava 1/2

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051