Zemljište, pašnjak, livada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Borje
Grad:Zabljak
Površina:25165 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:,,Lipa˝ doo u stečaju Cetinje
Početna cijena:330216€
KO i broj parcele:Borje I, LN 600

Opis

 

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 600 KO Borje I –PJ Žabljak, označene kao:
  • katastarska parcela br. 82, pašnjak 6. klase, površine 1100 m2, potes Ćiperovača i prirodno neplodno zemljište, površine 471 m2,
  • katastarska parcela br. 85/2, livada 7. Klase, potes Ćiperovača, površine 3309 m2,
  • katastarska parcela br. 86/1, pašnjak 6. klase, potes Ćiperovača, površine 13192 m2,
  • katastarska parcela br. 88/4, pašnjak 6. klase, potes Ćiperovača, površine 103 m2,
  • katastarska parcela br. 89/1, livada 7. Klase, potes Ćiperovača, površine 3776 m2,
  • katastarska parcela br. 89/2, livada 7. Klase, potes Ćiperovača, površine 371 m2,
  • katastarska parcela br. 89/4, livada 7. Klase, potes Ćiperovača, površine 2412 m2,
  • katastarska parcela br. 90/2, pašnjak 6. klase, površine 302 m2, potes Ćiperovača i
  • katastarska parcela br. 90/2, prirodno neplodno zemljište, potes Ćiperovača, površine 129 m2

Predmetno zemljište nalazi se na 3km od ulaza u opštinu Žabljak. Oblast se zove Borje.
Lokacija ostvaruje neposredni kontakt sa magistralnim putem Mojkovac – Žabljak u dužini od
cca 17 metara.
Tendencija širenja opštine Žabljak je upravo ka ovoj oblasti.


Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti. Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051