Odbor za upravljanje aktivom i pasivom (ALCO)Članovi Odbora za upravljanje aktivom i pasivom (ALCO) su:

 IMEMJESTO U ODBORU
1.Esad Zaimovićpredsjednik
2.Božo Đuraškovićčlan
3.Jelena Vuletićčlan
4.Ana Golubovićčlan
5.Nataša Lakićčlan
6.Nikola Špadijerčlan