Opšti uslovi korišćenja Mastarcard Premium Gift kartice

Opšti uslovi korišćenja Mastarcard Premium Gift kartice
I Uvod

 1. Ovim Opštim uslovima Hipotekarna banka AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) utvrđuje uslove i pravila korišćenja Mastercard Premium Gift Kartice (u daljem tekstu: Kartica).

           Ovi Opšti uslovi su istaknuti na vidnom mjestu u svim organizacionim djelovima Banke,

           dostupni su na internet stranici Banke, www.hipotekarnabanka.com, kao i na mjestima prodaje, odn. aktivacije Kartice.

 1. Banka je izdavalac i vlasnik Kartice, sa podacima:
 • Poslovno ime - Hipotekarna banka AD Podgorica;
 • Sjedište - Ulica Josipa Broza br. 67, 81000 Podgorica, Crna Gora;
 • Registarski broj kod CRPS – 40004632;
 • Matični broj – 02085020;
 • PIB – 02085020;
 • BIC/SWIFT – HBBAMEPG;
 • e-mail: email adresa,
 • kontakt tel. +382 20 219 905; 19905.
 • internet stranica - hipotekarnabanka.com
 • Nadzorni organ je Centralna banka Crne Gore, koja obavlja superviziju banaka u skladu sa propisima kojima se uređuje osnivanje i poslovanje banaka.

 

 1. Kupac / Korisnik Kartice može biti punoljetno lice, koje je i odgovorno za njeno korišćenje u skladu sa ovim Opštim uslovima.
 2. Kartica je nepersonalizovana i platni instrument male vrijednosti radi izvršavanja bezgotovinskog plaćanja roba i usluga i za plaćanja preko interneta.

 
 
II Izdavanje Kartice
 
 1. Kartice se izdaju s unaprijed određenim iznosima, i to od 10, 20, 50, 80, 100 ili 150 EUR
 2. Kartica se kupuje u svim organizacionim djelovima Banke, kao i na posebno označenim mjestima kod lica koja su ovlašćena da prodaju, aktiviraju i izdaju potvrdu/Slip o aktiviranju Kartice (u daljem tekstu: Distributeri).
 3. Prilikom kupovine Kartice, Kupac je dužan da plati iznos novca naznačen na Kartici.
 4. Iznos novca na Kartici se umanjuje na ime jednokratne naknade za aktiviranje Kartice, pri čemu iznos pripadajuće naknade zavisi od iznosa novca pohranjenog na Kartici.
 5. Nakon uplate novčanih sredstava koji je jednak iznosu određenom na Kartici, vrši se aktivacija Kartice i izdaje Kupcu potvrda/Slip o aktiviranju Kartice.
 6. Uz Karticu se ne izdaje PIN.
 7. Kupac Kartice može Karticu pokloniti (ustupiti drugom licu na korišćenje) ili je koristiti za sopstvene potrebe.
 8. Ukoliko Kupac poklanja Karticu, dužan je tom licu, zajedno sa Karticom, predati ove Opšte uslove, Izvod iz internog akta Banke kojim su određene naknade za platne usluge, potvrdu/Slip o aktiviranju Kartice, čime odgovornost za pravilno korišćenje Kartice prelazi na to lice.
 9. Banka će izvršiti zamjenu Kartice, u slučaju tehničke neispravnosti, koja bi eventualno prouzrokovala nemogućnost korišćenja Kartice, s tim da je Kupac/korisnik Kartice dužan da podnese odgovarajući zahtjev Banci za izdavanje zamjenske Kartice, uz prezentiranje nefunkcionalne Kartice, potvrde/Slipa-a o aktiviranju kartice, kao i ličnih dokumenata. Korisnik/Kupac u ovom slučaju ne snosi troškove zamjene Kartice.
 10. Banka nije odgovorna za kvalitet roba i usluga plaćenih Karticom.
 11. Uplata za kupovinu Kartice ne smatra se depozitom koji je Banka primila, tako da se ne osigurava kod Fonda za zaštitu depozita Crne Gore.
 
 
III Korišćenje Kartice
 
 1. Pravo korišćenja Kartice ima lice koje je, na za to predviđenom mjestu, na poleđini, potpisalo Karticu (u daljem tekstu: Korisnik). Obaveza Korisnika je da Karticu, odmah po prijemu, potpiše. Nepotpisana Kartica je nevažeća, a eventualne finansijske posljedice u slučaju zloupotrebe nepotpisane Kartice snosi Korisnik.
 2. Korisnik koji je potpisao Karticu jedini može koristiti Karticu, te je ne smije davati na korišćenje, niti ostavljati u posjed drugih lica, jer će, u suprotnom, snositi odgovornost za sve transakcije nastale usljed nepoštovanja ove obaveze.
 3. Potpisom Kartice, odn. njenim prvim korišćenjem, Korisnik potvrđuje da prihvata ove Opšte uslove, čime počinju da važe ugovorna prava i obaveze Banke i Korisnika kartice.
 4. Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga na POS terminalima u Crnoj Gori i u inostranstvu, kao i za plaćanje putem interneta, i to najduže 1 godinu od datuma aktivacije, poslije tog roka, Kartica se više ne može koristiti.
 5. Prilikom korišćenja Kartice za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga i za plaćanje preko interneta, Korisnik ne snosi nikakve troškove.
 6. Kartica se može koristiti na svim prodajnim mjestima, koji imaju istaknut Mastercard logo.
 7. Naknadne uplate na Karticu se ne mogu vršiti.
 8. Karticom se ne može podizati gotovina na ATM uređajima – bankomatima i POS terminalima Banke i drugih banaka.
 9. Korisnik ne smije koristiti Karticu u nezakonite svrhe, uključujući i kupovinu proizvoda i usluga čiji je promet zabranjen na teritoriji zemlje u kojoj se Korisnik nalazi u trenutku transakcije. Korisnik snosi svu odgovornost za slučaj nezakonite kupovine Karticom koja je predmet ovih Opštih uslova.
 10. Prilikom plaćanja roba i usluga Karticom, Korisnik potpisuje račun, na isti način kako je potpisao i Karticu, pri čemu je dužan da uzme jedan primjerak računa/slip-a.
 11. Prilikom plaćanja roba i usluga preko interneta, tamo gdje se zahtijeva, Korisnik unosi broj Kartice (PAN), datum isteka važnosti Kartice i trocifreni broj (CVC code) s poleđine Kartice.
 12. Troškovi učinjeni u Crnoj Gori ili inostranstvu odmah terete Iznos potrošnje u EUR. Za troškove učinjene u inostranstvu koji nisu nastali u valuti EUR, primjenjuju se pravila konverzije valuta i kursne liste Mastercard International, koji su dostupni na web adresi: mastercard.com.
 13. Oštećena Kartica, usljed čega je onemogućeno njeno dalje korišćenje, ne može se zamijeniti, ali Korisnik ima pravo da neiskorišćena novčana sredstva podigne na šalteru Banke, uz plaćanje odgovarajuće naknade.
 14. Ukoliko se potroše sva novčana sredstva prije isteka perioda korišćenja Kartice, odn. isteka 1 godine od dana aktivacije Kartice, Kartica postaje nevažeća, s danom utroška sredstava.
 15. Korisnik Kartice ima pravo da neiskorišćena novčana sredstva podigne na šalteru Banke, uz plaćanje odgovarajuće naknade, prije isteka perioda korišćenja Kartice, odn. isteka 1 godine od dana aktivacije Kartice.
 16. Korisnik Kartice ima pravo da neiskorišćena novčana sredstva podigne na šalteru Banke, uz plaćanje odgovarajuće naknade, nakon isteka perioda korišćenja Kartice, odn. isteka 1 godine od dana aktivacije Kartice, a unutar roka važnosti Kartice.
 17. Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu neiskorišćenih novčanih sredstava na šalteru Banke, Korisnik Kartice dužan se identifikovati potpisanom Karticom, ličnim dokumentom, te dati svoje osnovne podatke koji se unose u Upitnik za klijenta – fizičku osobu.
 18. Banka je dužna da Korisniku Kartice, na njegov zahtjev, omogući provjeru stanja raspoloživih novčanih sredstava na Kartici, i to:
- putem mobilne aplikacije Premium program za Android i iOS operativne sisteme;
- putem korisničkog Kontakt Centra na broj: +382 20 219 905 i 19905, ili u radno vrijeme u organizacionim djelovima Banke

U prilogu ovih Opštih uslova je Izvod iz internog akta Banke kojim su određene naknade za platne usluge a odnose se na korišćenje Kartice.
 
 
IV Zaštita Kartice
 
Korisnik kartice dužan je odmah po prijemu Kartice da preduzme sve razumne mjere da Kartica ne dođe u posjed treće osobe. Korisnik kartice dužan je da čuva Karticu od neovlašćenog pristupa, otuđivanja ili nepravilne upotrebe, a posebno je dužan prilikom korišćenja Kartice ne dopusti da Kartica izađe iz njegovog vidokruga.
U slučaju gubitka, krađe ili zloupotrebe Kartice, Korisnik Kartice sam snosi odgovornost za štetu.
 
V Izuzeci od primjene Zakona o platnom prometu
 
Banka i Korisnik Kartice su saglasni da, u skladu sa odredbama člana 27 Zakona o platnom prometu (“Sl. list CG”, br. 62/13 I 6/14) – u daljem tekstu: Zakon, nakon potpisivanja Kartice, odn. prvog korišćenja Kartice:
 
 • izuzetno od člana 22 Zakona, Banka nije dužna da predlaže izmjene okvirnog ugovora, na način iz člana 20 stav 1 ovog zakona;
 • izuzetno od člana 25 i 26 Zakona, obzirom da se, u skladu sa članom 27 stav 1 tačka 3 alin. 2, Kartica koristi anonimno, Banka je dužna da  Korisniku Kartice omogući proogući provjeru iznosa novčanih sredstava pohranjenih na Kartici, nakon izvršenja olatne transakcije.
 
Banka i Korisnik Kartice su saglasni, u skladu sa odredbama člana 29 Zakona, nakon potpisivanja Kartice, odn. prvog korišćenja Kartice:
 
 • da se član 32 stav1 tačka 2 Zakona ne primjenjuje,
 • da se član 33 stav1 tač. 3, 4 i 5 Zakona ne primjenjuje,
 • da se član 37 st. 2 i 3 Zakona ne primjenjuje,
 • da se član 35 i 36 i 37 stav 1 Zakona, obzirom da se Kartica koristi anonimno, ne primjenjuje,
 • da izuzetno od člana 41  stav 1 Zakona, Banka nije dužna da obavještava Korisnika Kartice o odbijanju naloga za plaćanje, ako je neizvršenje naloga za plaćanje očigledno iz okolnosti slučaja;
 • da, izuzetno od člana 42 Zakona, Korisnik Kartice ne može opozvati nalog za plaćanje nakon iniciranja naloga za plaćanje ili davanje saglasnosti za izvršavanje platne transakcije primaocu plaćanja,
 • da se primjenjuju drugačiji rokovi za izvršavanje platne transakcije od rokova utvrđenih članom 44 Zakona, odn. da se rokovi izvršenja iz ovog člana, ne primjenjuju.

 
VI Sporovi
 
U slučaju spora između Banke i Korisnika Kartice, može se podnijeti predlog za vansudsko rješavanje spora u platnom prometu.
Vansudsko rješavanje sporova u platnom prometu vrši Komisija za vansudsko rješavanje spora u platnom prometu, pri Udruženju banaka Crne Gore.
Komisija neće rješavati sporove po kojima je pokrenut sudski postupak i prekinuće vansudsko rješavanje spora, ukoliko se, u toku postupka rješavanja, pokrene sudski spor.
 
U slučaju sudskog spora, nadležan je sud, prema sjedištu Banke.
 
 
VII Završne odredbe
 
Ovi Opšti uslovi se primjenjuju od 01.03.2017.
 
Za sve što nije predviđeno ovim Opštim uslovima, primjenjivaće se neposredno propisi i interna regulativa Banke.
 
Izmjene i dopune ovih Opštih uslova će biti blagovremeno istaknute na vidnom mjestu u poslovnim prostorijama Banke i na internet stranici Banke.