Stambena zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Podgrad-Stari Bar
Grad:Bar
Površina:122 m2
Sprat:P1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Sejdović Edin
Početna cijena:73040€
KO i broj parcele:Stari Bar, LN 1020

Opis

Obavještenje

Na osnovu članova 336, 337,338, 341, 342, 344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima HIPOTEKARNA BANKA AD Podgorica, kao hipotekarni povjerilac, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI NEPOKRETNOSTI

  • U list nepokretnosti broj 1020 KO Stari Bar, označena kao katastarska parcela br. 1948/2, potes Podgrad, ukupne površine 122 m2, koja se sastoji od dvorišta, površine 57 m2 i porodične stambene zgrade, broj zgrade 1, površine 65 m2, koja se nalazi na istoj, isključivo vlasništvo Sejdović Edina. Napomena: Objekat br. 1 je spratnosti P1, ali je u listu nepokretnosti evidentiran kao prizemni.
Predmetna nepokretnost se nalazi u naselju Podgrad,Stari Bar,udaljena od bolnice oko 400 m,a od centra grada oko 3,5 km.
Nepokretnosti se prodaju u vidjenom stanju, bez prava naknadne reklamacije po bilo kom osnovu.

Fotografije

Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-079 i 077/700-051