Stambena zgrada

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Podgrad-Stari Bar
Grad:Bar
Površina:122 m2
Sprat:P1
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 2
Vlasništvo:Sejdović Edin
KO i broj parcele:KO Stari Bar, LN 1020

Opis

Predmet prodaje su nepokretnosti upisane u LN 1020 KO Stari Bar i to na:

  1. Katastarskoj parceli br. 1948/2, ukupne površine 122 m2, koja se sastoji od dvorišta površine 57 m2 i porodične stambene zgrade površine 65 m2, i na
  2. Porodičnoj stambenoj zgradi, br, zgrade 1, spratnost P, površine 50m2, a sve navedeno u vlasništvu Sejdović Edina.

Predmetna nepokretnost se nalazi u naselju Podgrad, Stari Bar, i udaljena je od bolnice oko 400 m, a od centra grada oko 3,5 km. Objekat je sagrađen 1983. godine, a renoviran je 1999. godine.


Napomena: Objekat br. 1 je spratnosti P1, ali je u listu nepokretnosti evidentiran kao prizemni.

Fotografije

Image
Image

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051