Dugoročni krediti

Postavite vaš biznis na čvrste noge, unaprijedite poslovanje na duže staze  

Dugoročnim kreditima Hipotekarne banke obezbjeđujete potrebna sredstva za dugoročni održivi razvoj vašeg poslovanja. 

Za šta su konretno namijenjeni ovi krediti?  

 • za investiranje u osnovna sredstva (objekte, mašine, opremu)
 • za investiranje u trajna obrtna sredstva (vozila) 
 • refinansiranje postojećih kredita
Koji su instrumenti obezbjeđenja?
 • hipoteka na nepokretnostima
 • zaloga na zalihama, opremi, potraživanjima, hartijama od vrijednosti
 • jemstvo drugog pravnog ili fizičkog lica
 • namjenski depozit
 • garancija druge banke
 • mjenica
 • nalog za naplatu sa ovlašćenjem

 

Šta mi je sve potrebno?
 • Zahtjev klijenta
 • Zvanični finansijski izvještaji za prethodne 3 godine, zajedno sa presjekom za tekuću godinu  
 • Analitike kupaca i dobavljača na dan 31.12. i presjek u tekućoj godini
 • Presjek obaveza prema dobavljačima na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini 
 • List nepokretnosti za ponuđeno sredstvo obezbjeđenja uz procjenu vrijednosti pokretnosti/nepokretnosti
 • Revizorski izvještaj, ukoliko je u obavezi da se radi za poslednje 3 godine 
 • Saglasnost za pristup kreditnom registru Centralne Banke Crne Gore (RKR-u)

Zavisno od roka otplate kredita potrebno je dostaviti i jedan od ovih dokumenata:
Biznis plan koji obuhvata period na koji se traži kredit
projekcije bilansa stanja i bilansa uspjeha za period na koji se traži kredit

 

Prijevremena otplata kredita
 • Banka će naplaćivati naknadu za prijevremenu otplatu cjelokupnih/djelimičnih obaveza pravnih lica u visini 3% od iznosa glavničnog duga, zavisno od razloga prijevremene otplate
 • Ova naknada se ne obračunava u slučaju kada je razlog prijevremene otplate podizanje novog kredita kod Banke (pravna lica)