Pohvale i prigovori

Naš primarni cilj je da Vam, u skladu sa pozitivnim propisima i najboljom praksom, obezbijedimo najširi spektar bankarskih/finansijskih proizvoda/usluga, pa, stoga, i povratne informacije od Vas imaju važnu ulogu u nastojanju da dalje unapređujemo kvalitet naše saradnje, na obostrano zadovoljstvo.

Ukoliko želite, možete podijeliti s nama Vaše zadovoljstvo našim proizvodima i/ili odnosom naših zaposlenih prema Vama, prilikom pruženja naših usluga, a mi ćemo pažljivo analizirati dobijene informacije i koristiti ih da budemo još uspješniji.

U slučaju da smatrate da se Banka ne pridržava uslova koje smo ugovorili, ili pak da su Vam povrijeđena prava prilikom pružanja bankarskih i/ili finansijskih proizvoda/usluga Banke, možete pokušati i da eventualnu spornu situaciju najprije razriješite u neposrednom obraćanju našim zaposlenima, na obostrano zadovoljstvo.

Ukoliko pri neposrednom obraćanju nijeste zadovoljni dobijenim odgovorom, Vaše je pravo da nam uputite prigovor,

Prigovor možete podnositi, u pisanoj formi, na jedan od sljedećih načina:
  1. Lično u najbližoj poslovnici Banke;
  2. Putem pošte, na adresu sjedišta Banke, Ul. Josipa Broza Tita, br. 67, Podgorica;
  3. Putem elektronske pošte, na mail email adresa;
  4. Putem internet strane Banke, www.hb.co.me, na mail email adresa;

Prigovor možete dostaviti na Obrascu za prigovore i pohvale klijenata, ali, ako se ne odlučite da koristite raspoloživi Obrazac, Vaš prigovor koji dobijemo, pisanim putem, treba da sadrži, kao minimum :
  • Lične podatke klijenta (ime i prezime fizičkog lica, odn. naziv pravnog lica/preduzetnika, adresu i/ili broj telefona, u slučaju potrebe za kontaktom);
  • Predmet i opis događaja/situacije/okolnosti, uključujući i razloge koje su izazvale Vaše nezadovoljstvo;
  • Ako je primjenljivo i odgovarajuću dokumentaciju.

Ukoliko nam ne bi bile dostavljene sve informacije potrebne za rješavanje prigovora, Banka može od Vas tražiti dopunu, odn. dodatne podatke.
Banka će Vam odgovor na prigovor dostaviti u pisanoj formi na adresu koju navedete u prigovoru ili na način koji tražite, u propisanom roku, koji ne može biti duži od 15 dana od prijema prigovora, ukoliko posebnim propisom nije utvrđen drugačiji rok.

Ako ne budete zadovoljni odgovorom Banke na Vaš prigovor, na raspolaganju su Vam dalje zakonom predviđene mogućnosti.
Banka ne odgovara na anonimne prigovore.

OBRAZAC ZA POHVALE I PRIGOVORE  KLIJENATA možete preuzeti OVDJE.