Račun za plaćanje sa osnovnim uslugama

1.a Hipotekarna banka, nudi otvaranje računa sa osnovnim uslugama u valuti EUR za izvršavanje osnovnih transakcija, odnosno uplate/isplate gotovine i bezgotovinska plaćanja u okviru nacionalnog platnog prometa. Klijent može imati otvoren samo jedan račun za plaćanje sa osnovnim uslugama na teritoriji Crne Gore. Za ovaj račun nije moguće ugovoriti dozvoljeno prekoračenje (overdraft).

Informativni dokument - Račun za plaćanje sa osnovnim uslugama

1.b Račun za plaćanje sa osnovnim uslugama za osjetljivu kategoriju  potrošača se može otvarati  za potrošače koji su korisnici jednog ili više prava prema zakonu kojim je uređena socijalna i dječija zaštita (uz adekvatno dokumentovanje navedenog). Po ovim računima se ne naplaćuju naknade za platne transakcije, uz primjenu svih ostalih uslova koji se odnose na račune za plaćanja sa osnovnim uslugama.

Informativni dokument - Račun za plaćanje sa osnovnim uslugama - osjetljive kategorije


Prilog 4 - Opšte informacije, osnovni račun