Kratkoročni krediti

Reagujte na pravi način, uspostavite zdravu dinamiku poslovanja svog preduzeća  

Ukoliko je vašoj kompaniji potreban dodatni obrtni kapital za svakodnevno poslovanje, iskoristite naš kratkoročni kredit po povoljnim uslovima otplate do 12 mjeseci. 

 • iznos kredita zavisi od potreba klijenta i kreditne ocjene koju donosi Banka na osnovu boniteta
 • kredit možete iskoristiti za tekuću likvidnost, za finansiranje plaćanja prema dobavljačima...
 • krediti se mogu otplaćivati dinamikom koja odgovara vašem poslovanju
 • na raspolaganju vam je i overdraft kredit tj. dozvoljeno prekoračenje po računu, čiji iznos tj. limit Banka određuje na osnovu boniteta vaše kompanije.
Koji su instrumenti obezbjeđenja?
 • hipoteka na nepokretnostima
 • zaloga na zalihama, opremi, potraživanjima, hartijama od vrijednosti
 • jemstvo drugog pravnog ili fizičkog lica
 • namjenski depozit
 • garancija druge banke
 • mjenica
 • nalog za naplatu sa ovlašćenjem

 

Šta mi je sve potrebno?
 • Zahtjev klijenta
 • Zvanični finansijski izvještaji za prethodne 3 godine, zajedno sa presjekom za tekuću godinu
 • Analitike kupaca i dobavljača na dan 31.12. i presjek u tekućoj godini
 • Presjek obaveza prema dobavljačima na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini
 • List nepokretnosti za ponuđeno sredstvo obezbjeđenja uz procjenu vrijednosti pokretnosti/nepokretnosti
 • Revizorski izvještaj, ukoliko je u obavezi da se radi za poslednje 3 godine
 • Saglasnost za pristup kreditnom registru Centralne Banke Crne Gore (RKR-u) 

 

Prijevremena otplata kredita
 • Banka će naplaćivati naknadu za prijevremenu otplatu cjelokupnih/djelimičnih obaveza pravnih lica u visini 3% od iznosa glavničnog duga, zavisno od razloga prijevremene otplate
 • Ova naknada se ne obračunava u slučaju kada je razlog prijevremene otplate podizanje novog kredita kod Banke (pravna lica).