Krediti za studente

Nagradi svoj trud i osvijetli svoju budućnost uz kredit do 1500 EUR i rok otplate do 2 godine!

Kredit je namijenjen svim učenicima i studentima svih Univerziteta i visokoškolskih ustanova na teritoriji Crne Gore. 

Uslovi za dobijanje kredita

Korisnici ovog kredita mogu biti studenti svih Univerziteta i visokoškolskih ustanova  koje funkcionišu na teritoriji Crne Gore.

Ukoliko se kao korisnik kredita javlja student ne utvrđuje se njegova kreditna sposobnost. Ako se kao korisnik kredita javlja roditelj, njegova kreditna sposobnost utvrđuje se na sledeći način:

 • ako se kredit odobrava bez žiranata – mjesečna rata (anuitet) kredita ne može prelaziti 1/3 prosječne mjesečne neto plate, penzije ili mjesečnog dohotka od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava
 • ako se kredit odobrava uz jednog žiranta – mjesečna rata (anuitet) kredita ne može prelaziti 1/2 prosječne mjesečne neto plate, penzije ili mjesečnog dohotka od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava

Zbir godina starosti učesnika u kreditu u trenutku zaključenja ugovora o kreditu i roka otplate kredita može biti najviše 70 godina (na primjer, ako korisnik kredita ima 69 godina, rok otplate kredita može biti najviše godinu dana).

Ako je korisnik ovog kredita klijent Banke i prima svoj lični dohodak na tekući račun u Hipotekarnoj banci, Banka možete odobriti ovaj kredit bez žiranata.

Kreditna sposobnost žiranta utvrđuje se na sledeći način:

 • ako postoji samo jedan žirant, iznos mjesečnog anuiteta za otplatu kredita ne smije prelaziti 1/2 njegovih mjesečnih primanja nakon svih obustava
 • ako postoje dva ili više žiranata, zbir njihovih dostupnih trećina mjesečnih primanja mora biti najmanje jednak iznosu mjesečne rate kredita

 

Šta mi je sve potrebno?
 • zahtjev za kredit, popunjen od strane korisnika kredita
 • kopija indeksa sa ovjerenim podacima o upisanoj školskoj godini ili kopija svjedočanstva o završenoj školskoj godini
 • izjava fakulteta ili osnovne i srednje škole, kojom se dokazuje da je korisnik kredita polaznik fakulteta ili osnovne i srednje škole
 • dokazi o kreditnoj sposobnosti i rješenje o administrativnoj zabrani žiranta
 • kopija lične karte korisnika kredita i žiranata 

 

Osiguranje kredita
 • blanko mjenica potpisana od strane korisnika kredita i žiranata
 • rješenje o administrativnoj zabrani za korisnika kredita (ukoliko je korisnik kredita u stalnom radnom odnosu)
 • rješenje o administrativnoj zabrani za jednog ili više žiranata

Reprezentativni primjer kredita:

 • Iznos kredita: 1.500,00 €
 • Rok otplate: 24 mjeseca
 • Kamatna stopa: 9% godišnje 
 • Anuitet: 68,29 €
 • Naknada: jednokratno 30,32 €
 • EKS: 12,17%
 • Ukupan iznos kredita sa kamatom: 1.638,74 €