Dobra sezona

Pripremite se za novu sezonu na vrijeme uz pomoć naših kredita

"Dobra sezona" krediti su namijenjeni preduzetnicima i pravnim licima u sektoru turizma, i mogu se upotrijebiti za pripremu nove turističke sezone kroz:

 • izgradnju, uređenje, adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju objekata, opremanje soba, apartmana, kuća za odmor, hotela, ugostiteljskih objekata…
 • nabavku plovila i druge opreme u svrhe iznajmljivanja
 • refinansiranje postojećih turističkih kredita

Rok otplate može biti do 5 godina, a kamata varira u zavisnosti od boniteta klijenta i roka otplate.

Kredit se može otplaćivati u jednakim mjesečnim ratama (anuitetima), kvartalno ili jednokratno, a "Dobra sezona" krediti imaju i jedinstvenu mogućnost sezonske otplate, gdje se tokom tri mjeseca turističke sezone otplaćuju glavnica i kamata, a tokom ostatka godine samo kamata kredita.

Instrumenti obezbjeđenja
 • hipoteka
 • fiducija
 • zaloga
 • jemstvo drugog pravnog ili fizičkog lica
 • polog gotovine
 • jemstvo druge banke
 • mjenica
 • nalog za naplatu sa ovlašćenjem

 

Potrebna dokumentacija
 • Zahtjev klijenta
 • Zvanični finansijski izvještaji (ovjereni od strane Uprave prihoda ili Privrednog suda) za prethodne 3 godine, zajedno sa presjekom za tekuću godinu (bez ovjere)
 • Presjek kupaca na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini
 • Presjek obaveza prema dobavljačima na dan 31.12. prethodne godine i presjek u tekućoj godini
 • Zaključni list za prethodne 3 godine i presjek u tekućoj godini
 • Promet preko računa u Bankama (u domaćem i ino platnom prometu)
 • List nepokretnosti za ponuđeno sredstvo obezbjeđenja
 • Procjena vrijednosti pokretnosti/nepokretnosti
 • Revizorski izvještaj, ukoliko je u obavezi da se radi za poslednje 3 godine
 • Saglasnost za pristup kreditnom registru Centralne Banke Crne Gore (RKR-u)

Zavisno od roka otplate kredita potrebno je dostaviti i jedan od ovih dokumenata:

 • Biznis plan ili projekcija finansijskih izvještaja za rok na koji se traži kredit (za plasmane sa rokom od 12 do 24 mjeseca)
 • Biznis plan za rok na koji se traži kredit (za plasmane sa rokom preko 24 mjeseca)

Prijevremena otplata kredita
 • Banka će naplaćivati naknadu za prijevremenu otplatu cjelokupnih/djelimičnih obaveza pravnih lica u visini 3% od iznosa glavničnog duga, zavisno od razloga prijevremene otplate
 • Ova naknada se ne obračunava u slučaju kada je razlog prijevremene otplate podizanje novog kredita kod Banke (pravna lica).