Šume IV klase

Pregled osobina nepokretnosti
Adresa:Karadići-Šušanj
Grad:Bar
Površina:195 m2
Aktuelna prodaja:Da
Tip prodaje:Tip 1
Vlasništvo:Imovina banke
KO i broj parcele:Šušanj, LN 1722

Opis

 

 


Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su u Listu nepokretnosti br. 1722  KO Šušanj-PJ Bar, označene kao: katastarska parcela br. 927, po načinu korišćenja šume 4 klase, površine 195 m2

Predmetna nepokretnost se nalazi u naselju Karadići,Bar,sa desne strane magistralnog puta Bar-Petrovac,udaljena od morske obale oko 1,5 km.

 

Napomena

Kupac snosi troškove sačinjavanja notarskog zapisa, takse za upis prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti Detaljnije informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 077/700-245 i 077/700-051.